Política de Privacidade

CONDICIÓNS XERAIS DE USO

1.- ACEPTACIÓN DOS TÉRMINOS DE USO

A utilización do sitio web www.piscinadepadron.es propiedade de BARBATANA S.L. (en diante BARBATANA S.L.), é absolutamente voluntaria e supón a aceptación plena por quen accede ao mesmo, en diante o Usuario, de todas as Condicións Xerais de Uso vixentes en cada momento que se atopen na presente dirección, polo cal o Usuario deberá ler detidamente e aceptar sen ningún tipo de reservas a presente Política de privacidade antes de realizar calquera tipo de operación, visionado, utilización, etc. con estes sitios web. O Usuario comprométese a non utilizar os sitios web ou os seus servizos e contidos de forma contraria ao disposto pola lexislación vixente.

BARBATANA S.L. resérvase o dereito para retirar o acceso á presente páxina web, sen necesidade de previo aviso, a calquera Usuario que contravenga o disposto nestas Condicións Xerais de Uso.

Barbatana S.L. resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes Condicións Xerais de Uso así como calquera outras condicións xerais ou particulares, regulamentos de uso ou avisos que resulten de aplicación. Así mesmo resérvase o dereito para modificar en calquera momento a presentación, configuración e localización do Sitio web, así como os contidos e as condicións requiridas para utilizar os mesmos.

2.- OBXETO

Proporciona información clara e gratuíta aos Usuarios sobre os produtos e servizos que proporciona aos seus clientes, as súas características e información sobre a propia entidade. En www.piscinadepadron.es poderían realizarse ligazóns a outras páxinas, as cales non son xestionadas por BARBATANA S.L. Devanditas ligazóns proveñen doutras fontes de información, non supoñendo a súa inclusión recomendación, invitación ou suxestión para a visita das páxinas de destino e por tanto BARBATANA S.L. declina toda responsabilidade que puidese xurdir ao acceder ás páxinas de terceiros.

3.- PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O Usuario recoñece e acepta que todos os dereitos de propiedade industrial e intelectual sobre os contidos e calquera outros elementos inseridos no Sitio web pertencen a BARBATANA S.L. ou aos seus licenciantes, salvo no mencionado no apartado anterior referente a hipervínculos. BARBATANA S.L. é titular dos elementos que integran o deseño gráfico da súa páxina web, os menús, botóns de navegación, o código HTML, os textos, imaxes, texturas, gráficos e calquera outro contido da páxina web ou, en calquera caso, dispón da correspondente autorización para a utilización dos devanditos elementos. Por tanto, o Usuario só está autorizado a visualizar todo o material e contido desta páxina tal e como se presenta e a descargar nunha soa computadora unha copia do material para o seu uso persoal e privado, nunca con propósitos comerciais, sempre que o Usuario cumpra con todas as normativas de propiedade industrial e intelectual. Así mesmo queda prohibido suprimir, eludir ou manipular o "copyright" e demais datos identificativos dos dereitos de www.piscinadecaldas.es así como os dispositivos técnicos de protección, ou calquera mecanismo de información que puidesen conter os contidos. BARBATANA S.L. autoriza o establecemento de ligazóns entre outras webs e a súa, sempre que se respecten as seguintes condicións: ­que a ligazón non se estableza desde unha web cuxos contidos resulten contrarios á Lei, á moral e á orde pública, ­que non se ofreza unha imaxe de BARBATANA S.L. ou dos seus produtos que resulte distorsionada, prexudicial, ou equivocada, ­que non se cre a impresión de que concorre unha inexistente relación ou vinculación comercial entre BARBATANA S.L. e os titulares, responsables ou anunciantes desde a que se crea a ligazón, cando este non sexa o caso, ­que non se cre a impresión de que os contidos ou web de BARBATANA S.L. pertencen ou foron deseñados polos titulares, responsables ou anunciantes na web desde a que se establece a ligazón.

4. USO DO SERVIZO E RESPONSABILIDADES

As condicións de acceso e uso da presente páxina web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o Usuario para realizar un bo uso da web e dos servizos que se ofrecen. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros, prohibíndose expresamente: Realizar actuacións que poidan producir na web ou a través da mesma e por calquera medio algún tipo de dano aos sistemas de BARBATANA S.L. ou a terceiros Realizar publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, spam (envío de correos masivos) ou o envío de grandes mensaxes co fin de bloquear os servidores da rede. BARBATANA S.L. non pode asumir ningunha responsabilidade derivada do uso incorrecto, inapropiado ou ilícito da información aparecida nas páxinas da internet de BARBATANA S.L.

5. CONDICIÓNS LEGAIS DE INFORMACIÓN XERAL

BARBATANA S.L. en cumprimento co disposto no art 10 de Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, a través da súa páxina Web proporciona o acceso, por medios electrónicos, de forma permanente, fácil, directa e gratuíta, á información relativa á súa razón social, datos fiscais, rexistrais, domicilio e dirección de comunicacións.

6. POLÍTICA EN PROTECCIÓN DE DATOS

BARBATANA S.L. cumpre coa normativa vixente establecida na Lei 15/1999 de Protección de datos de carácter persoal, LOPD, e demais lexislación que a desenvolve. Con carácter previo, ponse de manifesto que para o acceso a determinada información e contido, o Usuario deberá previamente darse de alta como tal, debendo aceptar na forma establecida no mesmo, de acordo coa LOPD, o tratamento dos seus datos persoais, para poder ser incorporado ao noso ficheiro. BARBATANA S.L. comprométese a cancelar os datos persoais cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal foron recollidos a través do formulario habilitado para ese efecto e a atender ás peticións de información solicitadas polo Usuario, sendo o responsable do tratamento BARBATANA S.L. Doutra parte infórmase os Usuarios do uso de cookies para obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso do noso sitio web. As cookies que utiliza BARBATANA S.L. son anónimas e non se refiren aos datos persoais do Usuario nin se pode acceder a través das mesmas a datos do disco duro do Usuario. A identidade do Usuario nunca é inserida directamente na cookie e por tanto non se lle pode identificar. O protocolo utilizado trátase dun protocolo sen estado, o que significa que se carece de medios para relacionar a información concernente a unha petición con outra petición anterior ou posterior. Este protocolo non coñece á persoa a quen está enviando unha páxina nin cantas páxinas púidolle enviar, mesmo aínda que nos conectaramos escasamente algúns segundos antes, xa que cada petición da páxina procésase independentemente.

7. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

BARBATANA S.L. declina toda responsabilidade no caso de que o acceso ou as visitas á súa web vísense imposibilitadas ou dificultadas debido a unha interrupción ou defectuosa prestación da subministración eléctrica, telefónico ou doutros provedores de telecomunicacións alleos a BARBATANA S.L., ou no caso de producirse conflitos sociais ou outros supostos de forza maior, ou calquera actuación dun terceiro, incluídos os requirimentos ou ordes administrativas ou xudiciais, sabotaxes ou saturacións, intencionadas ou non. Declínase igualmente toda responsabilidade derivada dos danos e prexuízos que puidese sufrir o visitante nos seus medios informáticos ou telemáticos a consecuencia da produción de calquera das circunstancias anteriormente expostas. BARBATANA S.L. non garante a dispoñibilidade e continuidade do Sitio web nin se fai responsable de calquera danos e prexuízos producidos ou que poidan producirse no futuro, nin dos defectos técnicos, calquera que sexa a súa natureza, que se deriven do uso da información e das materias contidas no Web www.piscinadecaldas.es Cos límites establecidos na Lei, BARBATANA S.L. non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de actualización e precisión dos datos ou informacións que se conteñen nas súas páxinas da internet.